Ontstaangeschiedenis

AfdrukversieAfdrukversie

DE “ALGEMEEN BIJZONDERE BEGRAAFPLAATS MAARTENSDIJK”:
EEN STUKJE GESCHIEDENIS

Dit is een korte beschrijving van de ontstaangeschiedenis.
Voor de complete beschrijving wordt verwezen naar EEN STUKJE GESCHIEDENIS een stuk van de hand van pastor Gerard de Wit.

I - EEN NIEUWE BEGRAAFPLAATS IN DE GEMEENTE MAARTENSDIJK

Tussen 1967 en 1995 zijn 126 leden van de Sint Maartenskerk overleden, doch op één na werden zij allen begraven buiten Maartensdijk: in Utrecht, Hilversum, Loosdrecht, Maarssen en in De Bilt of Bilthoven. Er is duidelijk behoefte aan een begraafplaats waar katholieken met geëigende rituelen begraven kunnen worden.
Ook bij de leden van de Ontmoetingskerk blijkt de vraag te leven. De vraag is ook actueel omdat vanwege dreigend ruimtegebrek het kerkhof van de Onze Lieve Vrouwe parochie te Bilthoven gesloten wordt voor niet-leden van deze Bilthovense parochie (tenzij men er al grafrechten heeft).

Door pastor de Wit wordt op 25 februari 2000 een officiële aanvraag ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van Maartensdijk om op korte termijn "een adequate voorziening te treffen binnen de dorpsgrenzen van Maartensdijk, waar de kerken en levensbeschouwelijke gemeenschappen binnen de gemeente Maartensdijk op een bij de eigen overtuiging en traditie passende wijze hun doden zullen kunnen begraven".

dunne lijn

dunne lijn

Terug naar begin pagina

II - VAN GEMEENTE MAARTENSDIJK NAAR GEMEENTE DE BILT

De samenvoeging van de gemeente Maartensdijk en de Gemeente De Bilt in 2001 leidt tot vertraging in de vervolgprocedure. Het verzoek om in Maartensdijk tot een snelle afronding te komen kan niet worden gehonoreerd.
Op 15 november 2003 wendt de Sint Maartenparochie, mede namens de Samen Op Weg Kerk en Fa Tap, zich dus tot B & W van De Bilt, in de persoon van Mevrouw J. Slok met het volgende voorstel:

De beide voornoemde kerkgemeenschappen willen de juridische eigendom op zich nemen voor een algemeen bijzonder kerkhof. Zij vragen de gemeente De Bilt om de betreffende grond om niet in bruikleen te geven, en daartoe het bestemmingsplan aan te passen.

In november 2004 besluit de gemeente De Bilt om in beginsel medewerking te verlenen aan de realisering van een algemene begraafplaats "mits deze nadrukkelijk bedoeld is voor de inwoners van de kern Maartensdijk en deze algemeen toegankelijk is".

Op 13 december 2005 besluit de gemeente De Bilt om "medewerking te willen verlenen aan het realiseren van een algemene begraafplaats". Op 29 mei 2006 bericht zij dat een bestemmingswijziging wordt voorbereid die zal worden meegenomen "in de eerste wijziging van het bestemmingsplan Maartensdijk Dorp 1996". Maar "de totale procedure .... bedraagt 3 à 4 jaar". Bovendien "wordt de verkoop van de gronden ... tegen marktwaarde (€ 38.91) als uitgangspunt genomen", hoewel de gemeente beseft dat dit eigenlijk geen optie is.

Op 18 april 2006 passeert de akte van oprichting van de stichting bij n